LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 • 1.    BENDROJI DALIS

  • 1.1.   Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (toliau – Asociacija) – tai juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, vykdyti Asociacijos narių nustatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas. Asociacijos teisė forma – asociacija.
  • 1.2.   Asociacija  - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, sąskaitas bankuose, antspaudą, galintis savo vardu įgyti teises bei pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme.
  • 1.3.   Asociacijos nariai išlaiko visišką ūkinį, organizacinį, finansinį, teisinį ir kūrybinį savarankiškumą ir juridinio asmens teises. Asociacija nėra aukštesnysis organas savo narių atžvilgiu.
  • 1.4.   Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Asociacijos įstatų (toliau – Įstatai) ir veiklą grindžia savo Įstatais.
  • 1.5.   Asociacijos veikla neterminuota.
 • 2.   ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS UŽDAVINIAI

  • 2.1.   Pagrindinis Asociacijos tikslas – stiprinti esamus ir užmegzti naujus dalykinius ryšius tarp radijo ir televizijos stočių, transliuojančių savo programą Lietuvos Respublikoje, o taip pat su kitomis panašiomis asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje; kaupti ir keistis informacija tarp Asociacijos narių.
  • 2.2.   Asociacijos uždaviniai:
   • 2.2.1.   Ginti Asociacijos narių teises ir interesus valstybinėse struktūrose ir santykiuose su kitomis institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, koordinuoti Asociacijos narių veiklą šioje srityje.
   • 2.2.2.   Rengti ir įgyvendinti tikslines programas ir bendrus Asociacijos narių projektus radijo ir televizijos srities vystymui Lietuvoje; atlikti norminių teisės aktų projektų ekspertizes; siūlyti įstatyminius ir ekonominius projektus.
   • 2.2.3.   Didinti radijo ir televizijos stočių įtaką visuomeniniame gyvenime bei plėsti šių elektroninių visuomenės informavimo priemonių rinką; ginti informacijos, žodžio, saviraiškos bei pasirinkimo laisvės principus, nepriklausomybės, demokratinės visuomenės bei laisvos rinkos idealus.
   • 2.2.4.   Sudaryti sąlygas radijo ir televizijos specialistų kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms Lietuvoje bei užsienyje; teikti konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas.
   • 2.2.5.   Organizuoti parodas, konferencijas ir kitus viešus renginius, propaguojančius radijo ir televizijos verslą bei teikiančius informaciją apie šios srities raidą Lietuvoje; užsiimti leidybine veikla ir kitokiais būdais teikti informaciją apie Lietuvos radijo ir televizijos stočių veiklą ir jų teikiamas paslaugas.
   • 2.2.6.   Remti ir reklamuoti Asociacijos tikslams aktualius renginius ar įvykius; panaudoti tam Asociacijos jos narių suteiktą jų reklamos ar kitą jų transliuojamos programos laiką.
   • 2.2.7.   Tarpusavio susitarimo pagrindu diegti minimalius transliavimo kokybės standartus, skatinti naujas technologijas, pritaikyti Lietuvoje geriausius užsienio šalių radijo ir televizijos vystymo modelius bei patirtį.
 • 3.   ASOCIACIJOS NARIAI.

  • 3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, transliuojantys nacionalines komercines radijo ar televizijos programas, pripažįstantys ir vykdantys Asociacijos įstatus ir dalyvaujantys jos veikloje.
  • 3.2. Asociacijos nariai priimami gavus jų raštišką prašymą Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Nutarimas įsigalioja sumokėjus Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį.
  • 3.3. Asociacijos narys turi teisę:
   • 3.3.1.   Dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir jame balsuoti;
   • 3.3.2.   Dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
   • 3.3.3.   Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
   • 3.3.4.   Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, lengvatomis;
   • 3.3.5.   Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
   • 3.3.6.   Bet kada išstoti iš Asociacijos pateikus rašytinės formos prašymą Prezidentui, kuriame nurodoma pageidaujama išstojimo data. (tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami);
   • 3.3.7.   Asociacijos susirinkimui paskyrus, būti Asociacijos atstovu valstybinėse, visuomeninėse ir tarptautinėse struktūrose;
   • 3.3.8.   Įtraukti klausimus į Asociacijos susirinkimų ar jos posėdžių darbotvarkę;
  • 3.4. Asociacijos narys privalo:
   • 3.4.1.   Laikytis Asociacijos įstatų;
   • 3.4.2.   Asociacijos nustatyta tvarka mokėti stojamąjį, einamuosius ir tikslinius mokesčius;
   • 3.4.3.   Saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;
   • 3.4.4.   Pateikti teisingus duomenis apie savo veiklą;
   • 3.4.5.   Vykdyti kitus įsipareigojimus Asociacijai.
  • 3.5. Asociacijos narys Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu gali būti pašalintas iš Asociacijos (tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami), jeigu jis:
   • 3.5.1.   Nevykdo Įstatų 3.4. punkte įtvirtintų pareigų;
   • 3.5.2.   Vykdo veiksmus, priešiškus Asociacijos uždaviniams, daro žalą Asociacijos ar jos narių interesams;
   • 3.5.3.   Pažeidžia Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;
   • 3.5.4.   Kitais atvejais, kuriuos visuotinis narių susirinkimas pripažįsta svarbiais.
  • 3.6. Visi dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą nariams pateikiama per 15 (penkiolika) darbo dienų, kai narys kreipiasi raštu į Asociacijos Prezidentą. Jeigu Prezidentas nurodo, jog pateikiami dokumentai ir kita informacija yra komercinė paslaptis, Asociacijos narys privalo neatskleisti tokių dokumentų ir kitos informacijos turinio jokiems tretiesiems asmenims.
 • 4.   ASOCIACIJOS ORGANAI

  • 4.1.   Asociacijos organai yra Visuotinis asociacijos narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), Asociacijos Prezidentas.
 • 5.   SUSIRINKIMAS

  • 5.1.   Susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
  • 5.2.   Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 12 (dvylika) mėnesių. Susirinkimą sušaukia Prezidentas. Susirinkimo sušaukimo teisę turi taip pat 1/3 Asociacijos narių. Informacija apie Susirinkimo sušaukimą paskelbiama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas Asociacijos narių nurodytu elektoriniu paštu arba faksu. Sutinkant visiems nariams Susirinkimas gali būti sušaukiamas skubos tvarka – pranešus prieš 1 (vieną) dieną. Susirinkimui pirmininkauja Prezidentas arba jo pavedimu Viceprezidentas ar kitas Asociacijos narys. Susirinkimo sprendimu Susirinkimui pirmininkauti gali būti pavesta bet kuriam kitam asmeniui, dalyvaujančiam Susirinkime.
  • 5.3.   Susirinkimas:
   • 5.3.1.   Keičia Asociacijos įstatus;
   • 5.3.2.   Renka ir atšaukia Prezidentą bei Viceprezidentą;
   • 5.3.3.   Priima Asociacijos narius;
   • 5.3.4.   Pašalina Asociacijos narius;
   • 5.3.5.   Atskiru dokumentu nustato stojamųjų, einamųjų bei tikslinių įnašų dydį bei mokėjimo tvarką.
   • 5.3.6.   Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
   • 5.3.7.   Priima Asociacijos veiklos programą, o taip pat kitus nutarimus, kurie priskirtini Asociacijos organų kompetencijai;
   • 5.3.8.   Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo);
   • 5.3.9.   Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
   • 5.3.10.   Renka Asociacijos revizorių, esant reikalui skiria išorinį Asociacijos auditą;
   • 5.3.11.   Skiria Asociacijos atstovus į valstybines, visuomenines ir (ar) tarptautines struktūras;
   • 5.3.12.   Keičia Asociacijos buveinės adresą.
  • 5.4.   Asociacijos Susirinkimą organizuoja Prezidentas. Asociacijos nariams iš anksto pranešama apie Susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę.
  • 5.5.   Susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų yra šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
  • 5.6.   Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus klausimus, numatytus Įstatų 5.3.1., 5.3.4., 5.3.8. punktuose.
  • 5.7.   Įstatų 5.3.1., 5.3.4., 5.3.8. punktuose numatytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 • 6.    PREZIDENTAS IR VICEPREZIDENTAS

  • 6.1.   Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra Prezidentas.
  • 6.2.   Viceprezidentas atlieka Prezidento pareigas, Prezidentui šį įgaliojus.
  • 6.3.   Prezidentas ir Viceprezidentas renkamas Susirinkimo 2 (dvejiems) metams atviru balsavimu paprasta Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
  • 6.4.   Prezidentas:
   • 6.4.1.   Veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu, įskaitant pasirašymą mokestinių pavedimų, sąskaitų bei kitų Asociacijos finansinės-ūkinės veiklos dokumentų, atstovauja Asociacijai santykiuose su     valstybės ar visuomeninėmis įstaigomis;
   • 6.4.2.   Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
   • 6.4.3.   Rengia ir pateikia Susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą ne vėlia kaip iki kiekvienų metų kovo 1 dienos;
   • 6.4.4.   Skelbia ar organizuoja viešosios informacijos paskelbimą.
   • 6.4.5.   Šaukia susirinkimą;
   • 6.4.6.   Tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus;
   • 6.4.6.   Tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus;
   • 6.4.7.   Priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;
   • 6.4.8.   Atlieka kitas funkcijas, priskirtas valdymo organui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 • 7.   PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

  • 7.1.   Asociacijos pranešimai, skelbimai, taip pat kita vieša informacija nariams siunčiama paštu, elektroniniu paštu, faksu arba skelbiama asociacijos interneto tinklapyje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais terminais, o jei tokie terminai nenustatyti – per 14 (keturiolika) darbo dienų.
  • 7.2.   Informacija, kuri pagal galiojančius teisės aktus turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“. Tokia informacija pateikiama bei skelbiama galiojančiuose teisės aktuose nustatytais terminais, o jei tokie terminai nenustatyti – per 14 (keturiolika) darbo dienų.
 • 8.   ASOCIACIJOS LĖŠOS IR FINANSINĖ VEIKLA

  • 8.1. Asociacijos lėšas sudaro:
   • -   asociacijos narių stojamieji įnašai;
   • -   einamieji įnašai;
   • -   tiksliniai įnašai;
   • -    lėšos už suteiktas paslaugas;
   • -   kitos teisėtai įgytos lėšos.
  • 8.2.   Stojamųjų, einamųjų bei tikslinių įnašų dydis ir jų mokėjimo tvarka nustatoma Susirinkimo sprendimu ir jie yra privalomi visiems Asociacijos nariams.
  • 8.3.   Asociacija gali pirkti ar kitais būdais įgyti turtą nuosavybėn ar valdyti bet kokiomis kitomis teisėmis, taip pat Asociacijai nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį siekiant užtikrinti Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
  • 8.4.   Tikslinių programų ir projektų vykdymui Asociacija gali kooperuoti savo, savo narių ir kitų juridinių ar fizinių asmenų lėšas.
  • 8.5.   Asociacija turi atskirą balansą, nustatyta tvarka vykdo buhalterinę apskaitą. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
 • 9.   ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

  • 9.1.   Asociacijos finansinę veiklą tikrina revizorius. Susirinkimo sprendimu gali būti samdomas išorinis auditorius pagal su Asociacija sudarytą sutartį.
  • 9.2.   Revizorius (auditorius) tikrina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, kitus buhalterinės – finansinės apskaitos dokumentus, kuriais vadovaudamasis Asociacijos Susirinkimas priima nutarimus; Susirinkime praneša apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus bei atlieka kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
  • 9.3.   Finansinė veikla tikrinama ne rečiau kaip vieną kartą per du metus. Neeiliniai patikrinimai gali vykti Susirinkimo sprendimu.
  • 9.4.   Revizorius (auditorius) privalo saugoti Asociacijos paslaptis, kurios jam tapo žinomos.
 • 10.   ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

  • 10.1.   Asociacija likviduojama:
   • 10.1.1.   Susirinkimo nutarimu Įstatų 5.3.8. ir 5.7. punktuose nustatyta tvarka;
   • 10.1.2.   Kai Asociacijos narių skaičius tampa mažesnis negu 3 (trys);
   • 10.1.3.   Teismo sprendimu;
   • 10.1.4.   Valstybinio organo sprendimu atšaukti Asociacijos registraciją.
  • 10.2.   Organas, priėmęs sprendimą likviduoti asociaciją, skiria likvidacinę komisiją, kuri iki visiško likvidavimo vykdo valdymo organų funkcijas.
  • 10.3.   Atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, atlikus kitas prievoles, likęs Asociacijos turtas padalijamas Asociacijos nariams proporcingai jų įnašų dydžiui. Turtas, viršijantis įnašų sumos dydį, perduodamas kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.
 • 11.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  • 11.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
  • 11.2. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais.

Įstatų pakeitimus patvirtino Visuotinis asociacijos susirinkimas