Teisės aktai

Pagrindiniai transliavimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 Tarptautinės teisės aktai
Europos konvencija dėl televizijos be sienų:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=95905&p_query=&p_tr2=2

 ES teisės aktai
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:LT:PDF

 Nacionaliniai įstatymai
LR visuomenės informavimo įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437944

 LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367

 LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417078

 Nacionaliniai poįstatyminiai teisės aktai:
Reikalavimų reklamos transliavimui ir programų laidų rėmimui įgyvendinimo tvarka:
http://www.rtk.lt/lt/teises_aktai/kiti_teises_aktai/reikalavimu_reklamos_transliavimui_ir_programu_laidu_remimui_igyvendinimo_tvarka

Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklės:
http://www.rtk.lt/lt/teises_aktai/kiti_teises_aktai/transliavimo_ir_retransliavimo_veiklos_licencijavimo_taisykles

LRV nutarimas Dėl neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378922&p_query=&p_tr2=2